Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Sổ tay điều dưỡng cộng đồng và sức khỏe gia đình: Tài liệu dịch để tham khảo
Số tập:
Tác giả: Marcia Stanhope, Ruth N.Knollmueller; Nghiêm Xuân Đức, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Huỳnh Ngọc, Nghiêm Minh Nguyệt dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 711  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quá trình điều dưỡng sức khỏe gia đình: Tài liệu dịch để tham khảo
Số tập:
Tác giả: Salvacion G. Bailon, Araceli S. Maglaya; Nghiêm Xuân Đức, Nghiêm Thị Minh Nguyệt
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 151  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các kỹ năng đào tạo lâm sàng: Tài liệu giảng dạy giải quyết vấn đề
Số tập:
Tác giả: Rick Sullivan, Ron Magarick, Gary Bergthold, Ann Blouse, Noel Mc Intosh; Bs. Nghiêm Xuân Đức
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 610.6
Mô Tả Vật Lý: 199  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Y tế cộng đồng: Sách dành cho học viên
Số tập:
Tác giả: Bs. Nghiêm Xuân Đức
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 610.696
Mô Tả Vật Lý: 229  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lượng giá chất lượng dịch vụ
Số tập:
Tác giả: Bs. Nghiêm Xuân Đức dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 610.6
Mô Tả Vật Lý: 228  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cho cán bộ đương nhiệm: Hướng dẫn quản lý trong chăm sóc sức khỏe ban đầu
Số tập:
Tác giả: Rosemary McMahon, Elizabeth Barton, Maurice Piot; Trịnh Đức Tâm, nghiêm Xuân Đức, Lê Văn Duy dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1992
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 478  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kinh tế y tế cho các nước đang phát triển một công cụ sống còn
Số tập:
Tác giả: Anne Mills, Lucy Gilson; Bs. Nghiêm Xuân Đức, Bs. Nguyễn Đăng Thụ
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1994
Số phân loại: 610.633
Mô Tả Vật Lý: 104  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
610.633