Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Sinh lý bệnh- miễn dịch
Số tập:
Tác giả: Văn Đình Hoa
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại: 616.07/S312L
Mô Tả Vật Lý: 167  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh lý bệnh và miễn dịch: Phần miễn dịch học
Số tập:
Tác giả: Văn Đình Hoa, Nguyễn Ngọc Lanh
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 616.07/S312L
Mô Tả Vật Lý: 159  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: