Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Lý sinh y học
Số tập:
Tác giả: Phan Sỹ An
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 573/L600S
Mô Tả Vật Lý: 442  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Y học hạt nhân: Sách dùng đào tạo bác sỹ đa khoa
Số tập:
Tác giả: Phan Sỹ An
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 616.07575/Y600H
Mô Tả Vật Lý: 230  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vật lý lý sinh y học
Số tập:
Tác giả: Phan Sỹ An
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 612/V124L
Mô Tả Vật Lý: 383  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: