Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Giáo trình vật lý đại cương
Số tập:
Tác giả: Lương Duyên Bình
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 530
Mô Tả Vật Lý: 155  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập vật lý đại cương: Dùng cho sinh viên các trường cao đẳng
Số tập: T.2
Tác giả: Lương Duyên Bình
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 530
Mô Tả Vật Lý: 95  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình vật lý đại cương
Số tập: T.2
Tác giả: Lương Duyên Bình
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 530
Mô Tả Vật Lý: 240  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập vật lý đại cương: Dùng cho sinh viên các trường cao đẳng
Số tập: T.1
Tác giả: Lương Duyên Bình
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 530
Mô Tả Vật Lý: 99  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: