Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Hồ Chí Minh Toàn Tập 6 (1950-1962)
Số tập:
Tác giả: Lê Doãn Tá (chủ biên)
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.5
Mô Tả Vật Lý: 688  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hồ Chí Minh Toàn Tập 8 (1955-1957)
Số tập:
Tác giả: Lê Doãn Tá (chủ biên)
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.5
Mô Tả Vật Lý: 660  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hồ Chí Minh Toàn Tập 9 (1958-1959)
Số tập:
Tác giả: Lê Doãn Tá (chủ biên)
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.5
Mô Tả Vật Lý: 674  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hồ Chí Minh Toàn Tập 10 (1960-1962)
Số tập:
Tác giả: Lê Doãn Tá (chủ biên)
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.5
Mô Tả Vật Lý: 736  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hồ Chí Minh Toàn Tập 5 (1947-1949)
Số tập:
Tác giả: Lê Doãn Tá (chủ biên)
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.5
Mô Tả Vật Lý: 810  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hồ Chí Minh Toàn Tập 2 (1924-1930)
Số tập:
Tác giả: Lê Doãn Tá (chủ biên)
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.5
Mô Tả Vật Lý: 555  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hồ Chí Minh Toàn Tập 4 (1945-1946)
Số tập:
Tác giả: Lê Doãn Tá (chủ biên)
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.5
Mô Tả Vật Lý: 589  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hồ Chí Minh Toàn Tập 3 (1930-1945)
Số tập:
Tác giả: Lê Doãn Tá (chủ biên)
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.5
Mô Tả Vật Lý: 654  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hồ Chí Minh Toàn Tập 1 (1919-1924)
Số tập:
Tác giả: Lê Doãn Tá (chủ biên)
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.5
Mô Tả Vật Lý: 535  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hồ Chí Minh Toàn Tập 7 (1953-1955)
Số tập:
Tác giả: Lê Doãn Tá (chủ biên)
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.5
Mô Tả Vật Lý: 635  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hồ Chí Minh Toàn Tập 12 (1966-1969)
Số tập:
Tác giả: Lê Doãn Tá (chủ biên)
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.5
Mô Tả Vật Lý: 625  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hồ Chí Minh Toàn Tập 11 (1963-1965)
Số tập:
Tác giả: Lê Doãn Tá (chủ biên)
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.5
Mô Tả Vật Lý: 689  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hồ Chí Minh Tuyển tập 3 (1954-1969)
Số tập:
Tác giả: Lê Doãn Tá (chủ biên)
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.501
Mô Tả Vật Lý: 748  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hồ Chí Minh Tuyển tập 1 (1919-1945)
Số tập:
Tác giả: Lê Doãn Tá (chủ biên)
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.501
Mô Tả Vật Lý: 709  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hồ Chí Minh Tuyển tập 2 (1945-1954)
Số tập:
Tác giả: Lê Doãn Tá (chủ biên)
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.501
Mô Tả Vật Lý: 772  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: