Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Số tập:
Tác giả: Đinh Xuân Lý
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 324.25970750711
Mô Tả Vật Lý: 280  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Viết về sự ra đời, quan điểm, đường lối của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong thời kỳ đổi mới. Đường lối cách mạng của Đảng trong thời ký đổi mới thể hiện cụ thể cho từng lĩnh vực như: công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển kinh tế - xã hội; văn hóa nghệ thuật; xây dựng Đảng, đối ngoại…