Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Gorge S. Patton - Danh tướng thiết giáp Hoa Kỳ trong thế chiến thứ II
Số tập:
Tác giả: Alan Axelrod; Nguyễn Tư Thắng dịch
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 304  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ngọc sáng trong hoa sen
Số tập:
Tác giả: John Blofeld; Nguyên Phong dịch
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 158.2
Mô Tả Vật Lý: 366  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS
Số tập: T.1
Tác giả: Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 519.5
Mô Tả Vật Lý: 295  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS
Số tập:
Tác giả: Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 519.5
Mô Tả Vật Lý: 179  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đắc nhân tâm bằng nghệ thuật diễn thuyết
Số tập:
Tác giả: Dale Carnegie; Minh Đức dịch
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 158.1
Mô Tả Vật Lý: 332  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tấm gương người làm khoa học Tập XI
Số tập:
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 490  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bệnh phong thấp
Số tập:
Tác giả: Lưu Chấn Kha
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 616.7
Mô Tả Vật Lý: 258  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
100 phương pháp thúc đẩy mọi người
Số tập:
Tác giả: Steve Chandler, Scott Richardson; Hy Thị Lan Oanh dịch
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 354  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: