Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 179)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9First ォ Back · Next » Last
 
Quản lý điều dưỡng: Tài liệu huấn luyện điều dưỡng trưởng khoa
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 610.6
Mô Tả Vật Lý: 292  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông 1931-1933 (Tư liệu và hình ảnh)
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 286  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tu dưỡng đạo đức tư tưởng (Sách tham khảo)
Số tập:
Tác giả: Gs. La Quốc Kiệt chủ biên
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2003
Số phân loại: 370.152
Mô Tả Vật Lý: 608  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản
Số tập:
Tác giả: C.Mác, Ăng Ghen
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 355.5
Mô Tả Vật Lý: 147  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Môn học pháp luật: Tập bài giảng dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
Số tập:
Tác giả: Ts. Nguyễn Ngọc Hiến
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2003
Số phân loại: 340.71
Mô Tả Vật Lý: 285  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những bài giảng về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh
Số tập:
Tác giả: PTS. Nguyễn Khánh Bật chủ biên
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 335.5
Mô Tả Vật Lý: 364  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Biện chứng của tự nhiên
Số tập:
Tác giả: PH. Ăng -Ghen
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 335.402
Mô Tả Vật Lý: 618  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hệ tư tưởng Đức
Số tập:
Tác giả: Cac Mac, Ph. Ăng -Ghen
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.41
Mô Tả Vật Lý: 1006  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vững bước trên con đường đã chọn
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.512
Mô Tả Vật Lý: 458  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nhà nước và cách mạng
Số tập:
Tác giả: V.I.Lênin
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.43
Mô Tả Vật Lý: 240  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lút- Vich Phoi-Ơ-Bắc và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức
Số tập:
Tác giả: Ph. Ăng -Ghen
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.4
Mô Tả Vật Lý: 127  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chống Đuy -Rinh
Số tập:
Tác giả: PH. Ăng -Ghen
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 335.402
Mô Tả Vật Lý: 768  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tập bài giảng triết học Mác-Lê Nin: Chủ nghĩa duy vật lịch sử
Số tập: T.2
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 135.4
Mô Tả Vật Lý: 281  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán
Số tập:
Tác giả: V.I.Lênin
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 135.4
Mô Tả Vật Lý: 643  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Pháp luật đại cương: Dùng trong các trường đại học cao đẳng và trung học chuyên nghiệp
Số tập:
Tác giả: ThS. Lê Minh Toàn chủ biên
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 340.71
Mô Tả Vật Lý: 679  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lê Nin toàn tập 24
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 335.4
Mô Tả Vật Lý: 702  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lê Nin toàn tập 20
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 335.4
Mô Tả Vật Lý: 705  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lê Nin toàn tập 16
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 335.4
Mô Tả Vật Lý: 878  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lê Nin toàn tập 15
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 335.4
Mô Tả Vật Lý: 707  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lê Nin toàn tập 29
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 335.4
Mô Tả Vật Lý: 943  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: